Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie a także wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka niepełnosprawnego.

 Naszym celem jest:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin.

 Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obejmują w szczególności:

  • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
  • inicjowanie rozwiązań prawnych,
  • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
  • współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
  • szkolenia rodziców i profesjonalistów,
  • działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

 Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach jest organizacją pozarządową i samopomocową, działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.