Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach jest Placówką wsparcia dziennego. Został on powołany 16 czerwca 2005 roku, a od 2009 funkcjonują w nim trzy typy domów. Nasz Dom prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach jako zadanie zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach dla 37 osób. W ramach swej działalności ŚDS obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore, osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, a także osoby u których jednocześnie występują inne dysfunkcje. Dom działa pięć dni w tygodniu, gdzie przez sześć godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

W ramach swej działalności Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarszewach swym uczestnikom proponuje m.in.:

  • Prowadzenie treningów:

Funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Terapię ruchu – rehabilitacja indywidualna i grupowa
  • Inne formy wsparcia – ergoterapia w ramach aktywizacji zawodowej
  • Zajęcia muzyczne indywidualne i grupowe
  • Wydarzenia kulturalne
  • Wyjazdy i wycieczki

Dom w Skarszewach obejmuje również wsparciem i pomocą rodziny uczestników, przez poradnictwo i uczestnictwo w spotkaniach poświęconym osobom uczęszczającym do ŚDS.