Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy powstał 1 września 2011r. z inicjatywy przewodniczącej Zarządu Koła p. Anieli Gemba wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci uczęszczających na terapię do Zespołu Terapeutycznego. Pierwszymi wychowankami byli: Michał Marchewicz, Jakub Breski i Marek Dera. Od września 2012r. funkcję dyrektora przejmuje p. Agnieszka Cybulska.

W chwili obecnej OREW obejmuje edukacją 35 wychowanków w tym 28 w grupach wychowawczych i rewalidacyjnych oraz 7 w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. OREW jest niepubliczną placówką oświatową realizującą podstawę programową dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz realizującą zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W Ośrodku wyróżnić można: dział edukacyjny w tym: grupy wychowawcze - zespoły edukacyjno – terapeutyczne, dział rewalidacyjny w tym: indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjne, dział rehabilitacyjno – terapeutyczny w tym: fizjoterapię (kinezyterpie, fizykoterapie i hydroterapie), trening komunikacji (neurologopeda), pomoc psychologiczno – pedagogiczną (psycholog, oligofrenopedagog) oraz dział medyczny w tym: lekarze specjaliści (neurolog oraz specjalista rehabilitacji medycznej), pielęgniarka.  Ośrodek na co dzień współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi w Zespole Terapeutycznym a wychowankowie objęci są odpowiednim dla ich potrzeb wsparciem.

W ramach swojej działalności OREW współpracuje ze szkołami macierzystymi wychowanków a uczniowie otrzymują świadectwa promujące do kolejnych klas szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy. OREW wprowadza nowatorskie metody kształcenia w tym min. komunikację alternatywną również przyw wykorzystaniu C-Eye, klocki numicon w nauce matematyki, zajęcia w wiejskim zakątku jako edukację przyrodniczą, treningi kulinarne i samoobsługowe w Orew Cafew, treningi w mieszkaniach chronionych treningowych w Starogardzie Gd.

Wszyscy wychowankowie mają opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne lub Indywidualne Programy Rewalidacyjno – Wychowawcze z dokładną oceną postępów.

W swoich działaniach kierujemy się dewizą wysokiej jakości edukacji oraz jak najpełniejszego przygotowania do samodzielnego życia.