Protokół z wyboru wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

  nr 01-I-2020