Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach  w oparciu o art. 35 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień  27.08.2020r. na godz. 15:30 Walne Zgromadzenie  Sprawozdawcze   Członków Koła .

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Koła za 2019 r.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Koła za rok 2019r.
 8. Sprawozdanie finansowe Koła za rok sprawozdawczy 2019 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy 2019 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami; głosowanie nad przyjęciem uchwał w tym podjęcie uchwały o przyjęciu Bilansu za 2019 r.
 11. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obchodów  25-lecia Koła i ogłoszenie, że rok 2021 jest „ Rokiem Jubileuszu – 25-Lecia Koła „.
 13. Sprawozdanie Zarządu Koła z wykonania wniosków złożonych przez Członków na WZCz w 2019 r.
 14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 15. Zamknięcie obrad.