DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności dla strony PSONI Koło w Skarszewach

 

Wstęp deklaracji
PSONI Koło w Skarszewach zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://psoni-skarszewy.pl

 

Dane teleadresowe jednostki
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach

Ul. Kościerska 11a

83-250 SKARSZEWY

tel: 58 588 24 63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

www: http://psoni-skarszewy.pl 

BIP http://www.psoni-skarszewy.pl/index.php/informacje-ogolne

 

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2012 roku

Strona  http://psoni-skarszewy.pl / jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie są linki do filmów, do których nie dodano napisów dla niesłyszących, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
  • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak odwzorowania treści w stronie internetowej,

 

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

 

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-17 na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury.

TAB, Shift + Tab,

Ctrl + / -

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Tomasz Cybulski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numer telefonu 58 588 24 63 wewnętrzny 21

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba PSONI Koło w Skarszewach znajduje się przy ulicy Kościerskiej 11a w Skarszewach. Wejście 1 i 2 z podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane do światła ościeżnic 140 cm (jedno skrzydło o szerokości 40 cm blokowane). Budynek jest 2-kondygnacyjny z klatkami schodowymi (2 biegi schodów, minimalna szerokość – 120 cm). W budynku znajduje się winda (przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Miejsca parkingowe znajdują się blisko budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

  

Budynek Centrum Wspierania Rodziny znajduje się przy ulicy Dworcowej 9  w Skarszewach.

Dostępność wejścia

Budynek stoi frontem do ulicy. Otoczenie budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się w poziomie ulicy- drzwi do obiektu są bezprogowe. Chodniki wokół posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodne minięcie się dwóch osób na wózkach inwalidzkich. Na placu za budynkiem znajduje się dźwig platformowy ułatwiający dostęp do boiska znajdującego się poniżej poziomu terenu. Blisko budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się tablice informacyjne oraz windery informujące o profilu udzielanej pomocy.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest winda, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się.

Na drzwiach wejściowych do budynku jest zamontowany domofon, który obsługuje pracownik. Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników ochrony, budynek jest monitorowany.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Aplikacje mobilne – nie dotyczy